Záchovná chirurgie kyčelního kloubu

SHD ( Surgical Hip Dislocation ) – Swiss Hip

Jedná se o výkon, který umožňuje ošetření preartrotických změn kyčelního kloubu primárního či sekundárního původu a to bez nutnosti výměny kloubu. Výkon s vysokou efektivitou z hlediska prevence degenerativních změn kyčelního kloubu, který oddálí nutnost endoprotézy kyčelního kloubu o 15-20 let. V případě indikace v mladším věku odpadá nutnost jednoho implantačního cyklu v podobě reimplantace (životnost totální endoprotézy t.č. cca 15–20 let).

Jedná se o velmi specifický a jedinečný výkon, který poskytujeme v plném a komplexním rozsahu jako jediné pracoviště v ČR. Kromě našeho pracoviště tento výkon provádí ještě ojedinělá zařízení v Rakousku a Švýcarsku.

TEP (totální endoprotéza) kyčelního kloubu

V poslední době si zejména v německy mluvící části Evropy a ve Francii velkou oblibu získal přední přístup. Tento přístup je v pravém slova smyslu miniinvazivní, a to nikoliv délkou kožního řezu, ale proto, že využívá Smith-Petersonova interneurálního intervalu. To znamená, že přístup ke kyčelnímu kloubu je veden v prostoru mezi dvěma skupinami svalů, z nichž je jedna inervována z n. ischiadicus (sedací nerv), druhá z n. femoralis (stehenní nerv).

Nespornou výhodou tohoto operačního přístupu za použití zmíněných implantátů je menší operační poškození tkání a tedy rychlejší rehabilitace po náhradě kyčelního kloubu.

Používáme výhradně nejmodernější implantáty na bázi keramických povrchů.

Spektrum prováděných výkonů

  • Totální endoprotéza kolenního kloubu – TEP + UNI EP
  • Totální endoprotéza hlezenního kloubu
  • Totální endoprotéza kořenového kloubu palce ruky
  • Korekční osteotomie pánve – Ganz, Ganz et Dunn, redukční osteotomie hlavice stehenní kosti včetně TPO (trojí pánevní osteotomie)
  • Kloubní náhrady MCP a PIP kloubů prstů ruky
  • Artroskopie kyčelního kloubu, kolenního kloubu, hlezenního kloubu a ramenního kloubu a zápěstí vždy s ošetřením nitrokloubní léze
  • Komplexní operativa ruky včetně rekonstrukčních operací zápěstí a ruky z traumatické indikace – osteosyntézy, korekční osteotomie, plastiky vazů zápěstí, kloubů ruky, šlachové transpozice a sutury a náhrady kloubů prstů a kořenového kloubu palce
  • Komplexní operativa nohy včetně rekonstrukčních operací hlezna a nohy z traumatické indikace – osteosyntézy, plastiky vazů hlezenního kloub

Lůžková rehabilitace

Lůžkové oddělení následné rehabilitační péče má k dispozici nadstandardně vybavené pokoje, cvičebny fyzioterapie, kompletně vybavenou elektroléčbu a vodoléčbu i vnitřní blok se zahradou.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje tým rehabilitačních lékařů, podle potřeby doplněný o lékaře jiných odborností, fyzioterapeuty, ergoterapeuta, protetika, zdravotní sestry a ošetřovatelský personál.

Základem léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem, případně rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných činnostech. Další složkou péče je elektroléčba, magnetoterapie a léčba ultrazvukem. Důležitou součástí je kompletní spektrum vodoléčebných procedur – vířivé koupele, podvodní masáže nebo individuální cvičení v Hubbardově tanku.

Pacientům poskytujeme možnost nadstandardních procedur včetně akupunktury, masáží, elektroléčby laserem, rázové vlny a vodoléčebných procedur (perličkové koupele, bylinné koupele).

Garantem vysoké kvality poskytované péče je přednosta Rehabilitační kliniky FN Motol prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., který je celosvětově uznávanou kapacitou v oboru rehabilitace a pravidelně přednáší a školí tuto problematiku zejména v USA.

Fyzioterapie

Oddělení fyzioterapie poskytuje péči pacientům s chronickými bolestmi pohybového aparátu, především v oblasti zad, páteře a nosných kloubů. Pečujeme rovněž o pacienty po úrazech či s neurologickými onemocněními.

Správnou edukací také přispíváme k prevenci onemocnění nervosvalové soustavy.

Rehabilitační cvičení a procedury probíhají pod dohledem zkušených fyzioterapeutů. Využíváme moderní přístroje, pomůcky a léčebné techniky umožňující individuální přístup ke každému pacientovi a přizpůsobení terapie jeho potřebám.

V rámci fyzikální terapie poskytujeme elektroléčbu se všemi druhy elektrických proudů včetně elektrostimulace, elektrogymnastiky, magnetoterapie, vakuově-kompresivní terapie a ultrazvuku. Využíváme rázovou vlnu na úponové bolesti spojené s přetíženými svaly a laser pro urychlení hojení jizev a vazů.

Součástí rehabilitační linky je komplexní vodoléčba.